Skip to the content

Een fonds gericht op concrete oplossingen

 

Het fonds belegt in bedrijven die actief werken aan oplossingen, producten en diensten om de klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor halen we inspiratie uit het boek 'Drawdown' van Prof. Paul Hawken, waarin de 100 meest impactvolle oplossingen worden voorgesteld om de klimaatopwarming tegen te gaan.

De term 'Drawdown' staat voor het toekomstige tijdstip waarop de broeikasgassen in de atmosfeer niet langer stijgen en gestaag beginnen af ​​te nemen. Dit is het punt waarop we het proces beginnen om verdere klimaatverandering te stoppen. Het is een cruciaal keerpunt voor het leven op aarde, waar het fonds volop op inzet.

Klimaatverandering is een feit

Erkend als één van de grootste imminente risico's op de wereld

De Standaard, 10 augustus 2021

De Tijd, 10 augustus 2021

Time Magazine, 26 april 2021

The Economist, 23 mei 2020

Beleggingstrategie

 

Het fonds belegt in aandelen van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de VS en Japan), en kan ook beleggen in ondernemingen die actief zijn op de opkomende markten. Het universum van het fondscompartiment is opgezet met het oog op de selectie van ondernemingen waarvan het bedrijfsmodel gericht is op het aanbieden van oplossingen voor de toenemende uitdagingen van de klimaatverandering.

Econopolis EcoVi Climate DBI/RDT is een compartiment van Econopolis Invest, een SICAV naar Belgisch recht, die beheerd wordt door Luxcellence Management Company S.A.

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

Philippe Van Loock

Fund Manager

Gino Delaere

Adviseur

 

Dit compartiment richt zich met name op beleggers:

 • Die een potentieel hoger rendement willen dan een financieel product met een laag risico
 • Die een beleggingshorizon hebben van minimaal 5 jaar.
 • Die streven naar een evenwichtige groei op de lange termijn en willen beleggen in een internationale korf van aandelen.

 

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden.

Het compartiment belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de VS en Japan), en kan ook beleggen in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten. Het universum van het compartiment is opgezet met het oog op de selectie van ondernemingen waarvan het bedrijfsmodel gericht is op het aanbieden van oplossingen of delen van oplossingen voor, of die hun bedrijfsmodel hebben aangepast aan de toenemende uitdagingen van, de klimaatverandering. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta of geografische regio’s. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. De beleggingsselectie is gebaseerd op voortdurende financiële evaluaties, analyse van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Het beleggingsbeleid van het compartiment steunt op drie hoekstenen wat de selectie van obligaties betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek. Beleggingen worden eerder op overtuigingen gebaseerd dan op benchmarks: overtuiging betreffende activiteiten, landen en ondernemingen. Het subfonds promoot milieu- en/of sociale kenmerken. Voor dit subfonds is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op https://www.econopolis.be/en/sustainability. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Meer informatie over de prestatiescenario's vindt u hier

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  
 • Uitstapkosten: 0%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,79% (in de retail A-aandelenklasse)
 • Lopende kosten: 0,80% (in de institutional I-aandelenklasse)

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:

 • Performance fee: none

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)
 • Roerende voorheffing 100% aftrekbaar voor DBI-fondsen

 

Het kapitaal is niet gewaarborgd. Aanzienlijk(e) risico('s) voor het Product waarmee de indicator geen rekening houdt:

 • Marktrisico: Het marktrisico is hoog omdat het Product overeenkomstig zijn beleggingsbeleid hoofdzakelijk in aandelen belegt. Deze posities in de portefeuille zijn onderhevig aan het risico van verlies of devaluatie.
 • Valutarisico's: Aangezien het product belegt in aandelen op wereldwijde markten, kan de intrinsieke waarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effectenportefeuilles die luiden in andere valuta's dan de valuta van het Product.
 • Aandelenrisico's: Risico's in verband met koersschommelingen van het aandeel.
 • Duurzaamheidsrisico: Dit is een ESG-gebeurtenis of -situatie die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk nadelig effect, feitelijk of potentieel, zou kunnen hebben op de waarde van een of meer door het Product aangehouden beleggingen. Als gevolg van het in acht nemen van ESG-criteria bij beleggingsbeslissingen kan het Product minder dan verwacht presteren als de beleggingen slechter presteren dan de markt als geheel en/of slechter presteren dan andere producten die geen ESG-criteria hanteren bij het selecteren van beleggingen en/of kan het product om ESG-redenen anderszins succesvolle beleggingen verkopen.
 • Risico's van beleggen in opkomende markten: In bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat het vermogen van de Beheerder van het Product om de activa van de portefeuille geheel of gedeeltelijk te realiseren, kan beperken. Aan deze beleggingen zijn grotere operationele risico's en politieke risico's verbonden en ook de kans op ongunstige economische omstandigheden is groter.
 • Risico's verbonden aan investeringen in ontwikkelingsmarkten: Ten aanzien van deze beleggingen is de juridische, justitiële en regelgevende infrastructuur nog in ontwikkeling en dit zorgt voor veel juridische onzekerheid voor zowel lokale marktdeelnemers als hun concullega's in het buitenland. Ontwikkelingsmarkten verschillen van opkomende markten doordat zij als economisch minder ontwikkeld worden beschouwd dan opkomende markten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het productprospectus

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

BE6329978496 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

BE6329980518 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Belgisch recht van de SICAV Econopolis Invest
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Aandelen
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EUR
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Artikel 8

Klik hier voor de meest recente factsheet

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • De precontractuele informatieverschaffing onder SFDR vindt u hier
 • Meer informatie over de voornaamste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier
Philippe Van Loock, Econopolis

Ervaren fondsbeheerders

 

Het fonds wordt beheerd door Philippe Van Loock (beheerder) en Gino Delaere (adviseur), beiden met meer dan 20 jaar ervaring in fundamentele aandelenanalyse, thematisch fondsenbeheer en duurzame beleggingen.

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Er zijn 2 manieren om te beleggen in dit fonds:

1) Via Econopolis

U kan ons bereiken via telefoon: +32 3 3 666 555 of via e-mail: info@econopolis.be

2) Via Crelan

Crelan is de officiële distributeurs van dit fonds. Contacteer hier een Crelan agent.

 

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in dit compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kan deze documenten verkijgen via Econopolis.