Skip to the content

Deze website behoort toe aan

Econopolis NV
Sneeuwbeslaan 20, bus 12
2160 Wilrijk
BTW BE 0812.046.188
Rechtspersonenregister (RPR): Antwerpen

Disclaimer & uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij trachten naar best vermogen de informatie op de website accuraat en actueel te houden. Wij gaan geen expliciete of impliciete voorwaarden, garanties, bepalingen of verklaringen aan met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. Econopolis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, hetzij direct, indirect of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies geleden als gevolg van schending van deze Gebruiksvoorwaarden die geen voorzienbaar gevolg is van de schending, gederfde winst, gemiste kansen, gemiste zaken, verlies van goodwill, verlies van contracten, verhoogde overheadkosten of administratieve uitgaven of managementtijd) voortvloeiend uit uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van deze website.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te bieden maar kunnen dit niet garanderen. Wij garanderen niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar maken of elektronische communicatie die door ons wordt verzonden vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Wettelijke openbaarmaking

De Inhoud vormt geen aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een belegging te verwerven of te vervreemden of om een andere transactie aan te gaan. Deze Website is niet gericht op of bedoeld voor publicatie of verspreiding aan personen in rechtsgebieden waar dit in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker om na te denken over zijn juridische en regelgevende positie in het relevante rechtsgebied, de risico's die verbonden zijn aan het verhandelen van dergelijke producten en om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Inhoud en het daaropvolgende doen van een belegging niet in strijd is met dergelijke beperkingen of toepasselijke wet- en regelgeving van enig rechtsgebied. Win waar nodig het advies in van professionals met betrekking tot de evaluatie van een specifiek effect, index, rapport, opinie, advies of andere inhoud.

Auteursrechten en handelsmerken

Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto's) berusten bij ons of onze licentiegevers. Alle rechten op de inhoud die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Tenzij anders bepaald, mag de op deze website gepubliceerde inhoud in ongewijzigde vorm worden gereproduceerd of gedistribueerd, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat elke kopie deze auteursrechten en de disclaimer bevat. Elk ander gebruik van de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributie, reproductie, wijziging, weergave of transmissie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons, is ten strengste verboden. Alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen moeten op alle reproducties behouden blijven.

De volgende (niet-exhaustieve) handelsmerken of dienstmerken van ons en mogen niet worden gebruikt zonder een licentie van ons te verkrijgen: Econoshock, Econopolis, EconoDigital, Hidden Champions, Econochampions, Triginta, evenals de symbolen en logo's die deze entiteiten identificeren.

Privacy

EconoDigital is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij verkrijgt via deze website. Voor meer informatie kunt u onze Privacyverklaring raadplegen.

Links naar andere websites

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van ons zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Wij geven geen enkele garantie noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites of met betrekking tot de eigenaren van deze sites.

Wanneer u deze links gebruikt om onze site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder onze Privacyverklaring of Cookie Notice. U dient voorzichtig te zijn en de Privacyverklaring en Cookie Notice te raadplegen die van toepassing zijn op de website in kwestie.

Derden die links naar deze website willen maken, dienen ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor dergelijke links naar deze website te weigeren.