Skip to the content

Econopolis EM Government Bonds Fund

Econopolis Emerging Government Bonds Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

Michaël De Man

Head of Fund Management

 

Maxim Gillis

Senior Fixed Income Analyst

 

Het subfonds is geschikt voor ervaren retail- en institutionele beleggers die bepaalde beleggingsdoelstellingen willen bereiken. De
beleggers moeten ervaring hebben met volatiele instrumenten. De belegger moet aanzienlijke tijdelijke verliezen kunnen opvangen en dient een minimale beleggingshorizon te hebben van 5 jaar.

Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment te beleggen in vastrentende instrumenten, evenals in contanten of gelijksoortige instrumenten, zonder geografische beperkingen. Ten minste 51% van de activa van het compartiment worden belegd in opkomende economieën zonder sectoriële beperkingen of valutabeperkingen.

Het compartiment moet rendement genereren uit lopende inkomsten en vermogenstoename door te investeren in vastrentende effecten die actief door de vermogensbeheerder zijn geselecteerd. De selectie zal hoofdzakelijk (d.w.z. voor ten minste 90% van de obligatieportefeuille) instrumenten bevatten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale instanties en/of die door de overheid zijn gewaarborgd. Het compartiment mag in beperkte mate (d.w.z. maximaal 10% van de obligatieportefeuille) beleggen in vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door vennootschappen of andere private entiteiten die geen uitdrukkelijke overheidswaarborg genieten. Het compartiment kan beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven in lokale valuta’s van opkomende markten, of in vastrentende effecten die zijn uitgegeven in valuta’s van niet-opkomende markten, zonder beperking. De referentiebenchmark van het compartiment bestaat voor 30% uit een index van obligaties uit opkomende markten in harde valuta’s en voor 70% uit een index van obligaties uit opkomende markten in lokale valuta’s. Het maximumgewicht per uitgevend land wordt beperkt tot 15% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment wordt actief beheerd en belegt in effecten op basis van macro-economische analyses, een specifieke analyse van de emittent, politieke analyses, waarderingen en/of andere overwegingen die de vermogensbeheerder van belang acht. Ten minste de helft van de obligatieportefeuille wordt belegd in vastrentende instrumenten die op het ogenblik van de aankoop over een investment graderating beschikken. De rest van de obligatieportefeuille wordt geïnvesteerd in obligaties die minimaal een BB-rating hebben volgens Standard & Poor’s of het equivalent daarvan bij een ander ratingbureau. Maximaal 49% van de activa van het compartiment kunnen in contanten of aan contanten gelijkgestelde instrumenten worden gehouden. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta’s, geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,05% (in de institutional I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

Meerwaardebelasting op het obligatiegedeelte voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 30,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% 

Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wijzigingen in de belastingwetgeving)

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1330357457 (Kapitalisatie), LU1330358422 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1330373066 (Kapitalisatie), LU1330375277 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Obligaties
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EURKlik hier voor de meest recente factsheet

Voor de risico's van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.  

Wees je bovendien bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Wie wenst te investeren, kan dit op twee manieren:

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via een financiële tussenpersoon

U vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Econopolis Funds - Emerging Government Bonds (gelieve eerst de passende aandelenklasse en ISIN op te zoeken)

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.