Skip to the content

Econopolis Patrimonial Emerging Fund

Econopolis Patrimonial Emerging Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

Michaël De Man

Head of Fund Management

 

Gino Delaere

Senior Emerging Markets Consultant

 

Het subfonds is geschikt voor ervaren retail- en institutionele beleggers die bepaalde beleggingsdoelstellingen willen bereiken. De
beleggers moeten ervaring hebben met volatiele financiële instrumenten. De belegger moet aanzienlijke tijdelijke verliezen kunnen opvangen en een minimale beleggingshorizon van 5 jaar hebben. 

Het doel van het compartiment zijn de aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of gelijksoortige instrumenten, zonder geografische beperkingen, maar met een focus op opkomende economieën en zonder sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het compartiment zal zich hoofdzakelijk richten op ondernemingen die in opkomende economieën zijn gevestigd. Maar ook internationale ondernemingen die een aanzienlijk of toenemend deel van hun activiteiten in opkomende economieën hebben, komen in aanmerking voor beleggingen door het compartiment.

Het compartiment kan beleggen in aandelen die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macroeconomische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Het beleggingsbeleid van het compartiment steunt op drie hoekstenen, zowel wat de selectie van aandelen als van obligaties betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de vermogensbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek. Beleggingen worden eerder op overtuigingen gebaseerd dan op benchmarks: overtuiging betreffende activiteiten, landen en ondernemingen. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,37% (in de institutional I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

Meerwaardebelasting op het obligatiegedeelte voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 30,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% 

Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wijzigingen in de belastingwetgeving).

Voor de risico's van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.  

Wees je bovendien bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU0889925557 (Kapitalisatie), LU0889925714 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU0889926282 (Kapitalisatie), LU0889944772 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Gemengd (aandelen en obligaties)
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EUR

 

Klik hier voor de meest recente factsheet

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Wie wenst te investeren, kan dit op twee manieren:

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via een financiële tussenpersoon

U vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Econopolis Funds - Patrimonial Emerging (gelieve eerst de passende aandelenklasse en ISIN op te zoeken)

De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.