Skip to the content

Beleggingstrategie

 

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sectoren technologie en communicatiediensten.

Het beleggingsbeleid van het compartiment steunt op drie hoekstenen wat de selectie van aandelen betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van diepgaand onderzoek

Econopolis Exponential Technologies DBI/RDT is een compartiment van Econopolis Invest, een SICAV naar Belgisch recht, die beheerd wordt door Luxcellence Management Company S.A.

 • Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
 • Depotbank: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)
 • Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)

 

ISIN code

Retail beleggers (A-aandelenklasse):

LU1998245119 (Kapitalisatie), LU1998245200 (Distributie)

Institutionele beleggers (I aandelenklasse):

LU1998245382 (Kapitalisatie), LU1998245465 (Distributie)

Juridische vorm Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds
Looptijd Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum
Minimum investering 1/1000ste van een aandeel
Type investering Aandelen
Investeringshorizon Minstens 5 jaar
Munt EUR

Siddy Jobe

Portfolio Manager

Marc Langeveld

Senior Portfolio Manager

Dit compartiment richt zich met name op beleggers:

 • Die een potentieel hoger rendement willen dan een financieel product met een laag risico
 • Die een beleggingshorizon hebben van minimaal 5 jaar.
 • Die streven naar een evenwichtige groei op de lange termijn en willen beleggen in een internationale korf van aandelen.

 

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dit doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sector technologie en communicatiediensten, zonder geografische beperking

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sector technologie en communicatiediensten. Het compartiment belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten en eveneens in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta’s en geografische regio’s. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. Het beleggingsbeleid van het compartiment steunt op drie hoekstenen wat de selectie van aandelen betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek. Beleggingen worden eerder op overtuigingen gebaseerd dan op benchmarks: overtuiging betreffende activiteiten, landen en ondernemingen. Wat de beleggingsthema’s betreft, legt de beleggingsbeheerder de nadruk op exponentiële technologieën die een ontwrichtend karakter hebben voor de samenleving en het bedrijfsleven, maar ook op communicatiediensten, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, de volgende subthema’s: artificiële intelligentie (AI), augmented and virtual reality (AR, VR), datawetenschap, cloud, IOT, digitale biologie, nanotechnologie en digitale fabricage, netwerken en computersystemen, robotica, en autonome transportmiddelen

Meer informatie over de prestatiescenario's vindt u hier

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

 • Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
 • Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

 • Lopende kosten: 1,55% (in de retail A-aandelenklasse)
 • Lopende kosten: 0,85% (in de institutional I-aandelenklasse)

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:

 • Performance fee: none

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

 • Kapitalisatie aandelen: 0,00%
 • Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

 

Klik hier voor de meest recente factsheet

 • Het duurzaamheidsbeleid vindt u hier
 • De precontractuele informatieverschaffing onder SFDR vindt u hier
 • Meer informatie over de voornaamste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren vindt u hier
 • Meer duurzaamheidsinformatie vindt u hier

Het kapitaal is niet gewaarborgd. Aanzienlijk(e) risico('s) voor het Product waarmee de indicator geen rekening houdt:

 • Marktrisico: Het marktrisico is hoog omdat het Product overeenkomstig zijn beleggingsbeleid hoofdzakelijk in aandelen belegt. Deze posities in de portefeuille zijn onderhevig aan het risico van verlies of devaluatie.
 • Valutarisico's: Aangezien het product belegt in aandelen op wereldwijde markten, kan de intrinsieke waarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effectenportefeuilles die luiden in andere valuta's dan de valuta van het Product.
 • Aandelenrisico's: Risico's in verband met koersschommelingen van het aandeel.
 • Duurzaamheidsrisico: Dit is een ESG-gebeurtenis of -situatie die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk nadelig effect, feitelijk of potentieel, zou kunnen hebben op de waarde van een of meer door het Product aangehouden beleggingen. Als gevolg van het in acht nemen van ESG-criteria bij beleggingsbeslissingen kan het Product minder dan verwacht presteren als de beleggingen slechter presteren dan de markt als geheel en/of slechter presteren dan andere producten die geen ESG-criteria hanteren bij het selecteren van beleggingen en/of kan het product om ESG-redenen anderszins succesvolle beleggingen verkopen.
 • Risico's van beleggen in opkomende markten: In bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat het vermogen van de Beheerder van het Product om de activa van de portefeuille geheel of gedeeltelijk te realiseren, kan beperken. Aan deze beleggingen zijn grotere operationele risico's en politieke risico's verbonden en ook de kans op ongunstige economische omstandigheden is groter.
 • Risico's verbonden aan investeringen in ontwikkelingsmarkten: Ten aanzien van deze beleggingen is de juridische, justitiële en regelgevende infrastructuur nog in ontwikkeling en dit zorgt voor veel juridische onzekerheid voor zowel lokale marktdeelnemers als hun concullega's in het buitenland. Ontwikkelingsmarkten verschillen van opkomende markten doordat zij als economisch minder ontwikkeld worden beschouwd dan opkomende markten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het productprospectus.

Marc Langeveld (links) en Siddy Jobe (rechts)

Ervaren fondsbeheerders

 

Het fonds wordt beheerd door Marc Langeveld en Siddy Jobe, beide veteranen in de beleggingswereld met een lang trackrecord in fondsbeheer, analyse, technologie en innovatie.

Marc LangeveldMarc belegt al vanaf zijn 14e in aandelen Hij begon bij zijn carrière bij Robeco Effectenbank en via o.a. BNP, Kempen, Petercam en Antaurus bij Econopolis waar hij met veel passie en energie een aantrekkelijk fondsrendement voor alle Econopolis klanten tracht te behalen met de winnaars van morgen in de wereldwijde technologiesector. 

Siddy JobeSiddy heeft meer dan 15 jaar ervaring met financiële markten en beleggingen. Voordat hij Econopolis kwam versterken, leidde hij het Investor Relations & Treasury departement van Orange Belgium. Tussen 2005 en 2012 was Siddy Telecom, Media & Technology-analist bij Bank Degroof (nu Degroof Petercam). Verder is hij ook actief in de adviesraad van verschillende bedrijfs- en innovatiehubs gericht op Internet of Things en Artificial Intelligence op het gebied van industrie en logistiek.

Hoe investeer ik in dit fonds?

 

Wie wenst te investeren, kan dit op twee manieren:

1) via Econopolis

U kan contact opnemen met ons via het nummer +32 3 3 666 555 of e-mailen naar info@econopolis.be.

2) via Crelan

Crelan is de officiële distributeur van dit fonds. Contacteer hier een Crelan agent.

Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Alvorens te beslissen om in dit compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kan deze documenten verkijgen via Econopolis.