Skip to the content

Newsletter Disclaimer

Dit is een publicatie van Econopolis Wealth Management N.V. (Econopolis), een onderneming vergund voor de verlening van vermogensbeheer en beleggingsadvies. De bevoegde controleautoriteit van deze activiteit is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
 
Deze nota valt niet te kwalificeren als onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 8 van het Koninklijk Besluit tot omzetting van de MiFID II richtlijn.
De informatie hierin weergegeven valt eveneens niet onder de noemer ‘beleggingsadvies’ zoals bedoeld in Art. 2, 2°, 9 van Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf. Bij het verlenen van deze informatie werd geen portefeuilleanalyse noch geschiktheidstest uitgevoerd.
Deze nota maakt mogelijk wel een impliciete beleggingsaanbeveling uit zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik. Bij impliciete aanbevelingen wordt geen “kopen” “houden” of “verkopen” aanbeveling verstrekt. Echter kan wel impliciet de mening van de onderneming voor het financiële instrument blijken.
 
De portefeuillebeheerders van Econopolis kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor Econopolis werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet gekoppeld aan de prestaties van de in deze publicatie besproken financiële instrumenten. De rendementen van de in deze publicatie besproken financiële instrumenten, financiële indices of andere activa zijn rendementen behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De koersen die mogelijks weergegeven worden van bepaalde financiële instrumenten, betreffen steeds zogenaamde “end of day” waardes.
 
Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, of dat ze in de realiteit zullen uitkomen. De prognoses zijn louter indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen, louter informatief en aan veranderingen onderhevig.
 
Als de resultaten van de besproken financiële activa uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum. Hoewel de informatie gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan Econopolis niet garanderen dat de informatie accuraat, volledig en up to date is; de informatie kan onvolledig zijn of ingekort. De auteur kan zich beroepen op andere publicaties binnen Econopolis of van derde partijen. Econopolis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties. De disclaimers vervat in de publicaties van Econopolis of andere publicaties naar dewelke wordt verwezen, zijn hier eveneens van toepassing. De criteria die Econopolis hanteert om bepaalde financiële instrumenten in te schatten zijn de volgende: solvabiliteit van de emittent, balans, stabiliteit van de activiteiten, zichtbaarheid op toekomstige winsten, vrije kasstroom, dividendrendement, koers/winst verhoudingen, schuldenlast,… De Econopolis dagboekserie is een eenmalige publicatie gedurende de corona-crisis. Herzieningen van de aanbevelingen die mogelijk in deze reeks worden verstrekt zijn niet gepland.
 
Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Econopolis. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Voor de belangenconflictenregeling van Econopolis kunt u https://www.econopolis.be/media/1485/belangenconflictenbeleid-website.pdf raadplegen. Beleggen in aandelen houdt substantiële risico’s en onzekerheden in. Beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging te dragen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Zie link.