Skip to the content

Is uw vennootschap al geregistreerd in het UBO-register?

In de strijd tegen terrorisme en witwaspraktijken moeten bedrijven zich vóór 30 september registreren in het UBO-register. Bent u zaakvoerder van een vennootschap en hebt u nog niets ondernomen? Dan zet u er maar beter vaart achter, want een opname in het register brengt heel wat administratie met zich mee. De boetes kunnen flink oplopen.

 

UBO: Ultimate Beneficial Owner

Het UBO-register werd door Europa in het leven geroepen en brengt alle zogenaamde Ultimate Beneficial Owners, of uiteindelijke begunstigden, in kaart. Dat zijn, eenvoudig gezegd, de mensen die in een vennootschap, stichting of vereniging de touwtjes in handen hebben: bestuurders, aandeelhouders, managers, … Met het UBO-register hoopt Europa transparantie te creëren in het bedrijfsleven zodat verdachte geldstromen en financiële activiteiten tijdig ontmaskerd kunnen worden. 

 

Wie moet zich registreren in het UBO-register? 

Vennootschappen

Elke vennootschap (beursgenoteerde bedrijven ontspringen de dans) moet doorgeven wie deze uiteindelijke begunstigden zijn. Het gaat om:

  • natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal in handen hebben of meer dan 25% van de stemrechten, 
  • natuurlijke personen die op een andere manier de eigenlijke macht binnen een vennootschap hebben, bijvoorbeeld doordat ze een meerderheid van de bestuurders kunnen benoemen, of als gevolg van een statutaire of contractuele bepaling.

Kan op basis van deze twee criteria geen persoon worden aangeduid, dan is de zaakvoerder de uiteindelijke begunstigde.

 

Vzw’s, stichtingen en verenigingen

Bij een vzw of stichting gaat het om de leden van de raad van bestuur, vertegenwoordigers van de vereniging, bestuurders, stichters of elke andere natuurlijke persoon die zeggenschap heeft. In de praktijk gaat het dus vaak om tientallen registratieplichtigen, wat heel wat administratieve rompslomp meebrengt.

 

Hoe moet u zich registreren?

Veelal zal uw accountant de registratie in het UBO-register voor zijn rekening nemen. U geeft hem of haar dan een mandaat om het nodige te doen. 

Vult u het register liever zelf in? Dan logt u in op het MyMinfin-portaal. De UBO-gebruikershandleiding en dit zelfstudiefilmpje van de FOD Financiën zetten u op weg.

 

 

Welke gegevens moet u registreren?

Naast een aantal identificatiegegevens, zoals uw naam, geboortedatum, verblijfsadres, rijksregisternummer en nationaliteit, moet u ook preciseren op welk moment u een uiteindelijke begunstigde bent geworden en wat uw belang is in de organisatie (uitgedrukt in procenten). Bent u een onrechtstreekse UBO, dan moet u ook de tussenpersonen met naam en toenaam vermelden. 

 

Wie krijgt toegang tot het UBO-register?

De gegevens uit het UBO-register zijn in de eerste plaats bestemd voor antiwitwasautoriteiten, maar ook notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, accountants en de fiscus krijgen toegang om verdachte transacties na te gaan. Ook particulieren kunnen het UBO-register consulteren, maar betalen daar wel een vergoeding voor. 

 

Boetes voor niet-naleven informatieplicht

Registreert u te laat of houdt u informatie achter? Dan riskeert u een strafrechtelijke boete van 400 tot 40.000 euro. Bovendien kan aan de leden van het bestuursorgaan van de betrokken organisatie een bijkomende administratieve boete opgelegd worden van 250 tot 50.000 euro.

 

Aarzel niet om uw relatiebeheerder bij Econopolis te contacteren voor meer info.

comments powered by Disqus