Skip to the content

Hernieuwbare energie: een duurzame belegging?

Volgens de klimaatdoelstellingen van Parijs moet de wereldwijde CO₂-uitstoot tegen 2050 compleet afgebouwd zijn om de opwarming van de aarde te beperken. Maar hoe realistisch is die deadline? Welke technologieën gaan ons helpen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren? En welke opportuniteiten schept de transitie naar duurzame energie voor de belegger?

 

Hernieuwbare energie zit in de lift. Zoveel is zeker. Volgens het VN-rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 overtroffen de wereldwijde investeringen in renewables in 2017 al voor de achtste keer op rij de kaap van de 200 miljard dollar. Ter vergelijking: de totale investering in kolen en gas bedroeg in datzelfde jaar slechts 83 miljard. Het succes van hernieuwbare energie is vooral toe te schrijven aan de dalende productiekosten van zonnepanelen en, in mindere mate, windturbines.

Enkele opvallende cijfers:
  • In 2017 breidde de wereldwijde capaciteit van hernieuwbare energie uit met 157 gigawatt. Bijna 40 procent ging naar zonne-energie.
  • De totale elektriciteitsproductie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa, …) steeg met 12 procent in 2017, goed voor een daling van de totale koolstofuitstoot met 2 gigaton.
  • Met ruim 126 miljard dollar investeerde China van alle landen het meest in hernieuwbare energie. Vooral zonne-energie is er een booming business. In 2017 investeerde China 86 miljard dollar in zonne-installaties. De Verenigde Staten en Europa waren elk goed voor ongeveer 40 miljard dollar.

U kunt de cijfers zelf nalezen in het VN-rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2018.

 

Het klimaat verandert sneller dan het energiebeleid

De cijfers doen vermoeden dat we een kantelpunt bereikt hebben. De toekomst ziet er dus groen uit. Toch is er ook reden tot bezorgdheid. Zo bedroeg het aandeel van renewables op wereldvlak in 2017 slechts 12 procent van de totale energieproductie, amper 1 procent meer dan in 2016. Bovendien krijgen we de uitstoot van koolstofdioxide en andere schadelijke gassen niet onder controle.

De transitie naar groene energie gaat dus te traag. Om het proces te versnellen zijn er nieuwe initiatieven noodzakelijk. Technologische innovaties kunnen hier een sleutelrol spelen.

4 veelbelovende groene technologieën

1) Goedkopere en betere batterijen

De opslag van energie is belangrijk om de pieken en dalen in vraag en aanbod naar elektriciteit op te vangen. Zonnepanelen in combinatie met een batterij, bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat de energie die overdag wordt opgewekt ook ’s avonds gebruikt kan worden. Analisten en experts verwachten dat de prijs van lithiumbatterijen met 67 procent zal dalen tegen 2030, tot ongeveer $70/kWh. Bovendien staat de doorbraak van solidstate-batterijen, die een veel hogere opslagcapaciteit hebben dan traditionele vloeibare lithiumbatterijen, voor de deur.

2) Microgrids en artificiële intelligentie

Een microgrid is een lokale variant van het klassieke stroomnet. De opgewekte (hernieuwbare) energie wordt naar een beperkte groep gebruikers gebracht. Een microgrid is dus een ideaal middel om lokale stroomtekorten op te vangen. Met behulp van artificiële intelligentie en machine learning zal de efficiëntie van microgrids de komende jaren flink toenemen.

 

3) Blockchain

De technologie achter de bitcoin kan niet enkel gebruikt worden om digitaal geld te verhandelen. Het is ook een uitstekend platform om een veelheid aan transacties automatisch te laten verlopen. Vandaar dat netbeheerders, zoals Elia in België, vandaag al met blockchaintechnologie experimenteren om hun stroomnet te balanceren.

 

4) Carbon capture and storage (CCS)

Het opvangen en bewaren van koolstofdioxide is een manier om actief broeikasgassen aan de lucht te onttrekken. De technologie is in staat om de uitstoot van fossiele energiecentrales, zoals steenkoolmijnen, te verminderen met 90 procent. De grootste uitdagingen vandaag echter zijn de hoge kostprijs en het veilig opslaan van de schadelijke gassen.

 

Wat brengt de toekomst?

Tegen 2050 zullen wind- en zonne-energie samen goed zijn voor ongeveer de helft van de totale elektriciteitsproductie wereldwijd. 71 procent van alle opgewekte energie op aarde zal dan afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen (zonne- en windenergie, maar ook hydro-elektriciteit, nucleaire energie, en andere).

Fossiele brandstoffen zullen nog 29 procent van het totale aanbod bedragen, een daling van 63 procent ten opzichte van vandaag. De grootste verliezer is steenkool, dat nog slechts 11 procent van de globale elektriciteitsproductie voor zijn rekening zal nemen (een daling van bijna 40 procent). Gascentrales zullen een cruciale rol spelen als backup voor hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld om pieken in de vraag op te vangen.

De doorbraak van elektrische wagens zal de vraag naar elektriciteit naar nieuwe hoogten stuwen. Experts achten een stijging van 3,461TWh tegen 2050 realistisch, ofwel 9 procent van de totale vraag.

Beleggen in groene energie

In onze contreien profiteren voornamelijk de producenten van zonnepanelen en windturbines van de groene golf. Het Deense Vestas is de wereldleider op de markt voor windturbines met een marktaandeel van 16% (op basis van recente orders 22%), van nabij gevolgd door Siemens Gamesa. Het Chinese Goldwind, General Electric, Enercon en Nordex volgen op respectabele afstand.

Vestas rekent voor dit jaar op een omzetgroei van circa 10% en een bedrijfswinstmarge van 8 à 10% (9,5% in 2018). Het bedrijf tracht de margedruk die te wijten is aan hogere staalprijzen en hogere importaksen uit de VS te compenseren via prijsverhogingen. De sterke groei van het aandeel (+35% sinds begin november) en het uitfaseren van het subsidiesysteem (‘Production Tax Cuts’) in de VS vanaf 2020 zetten echter aan tot enige voorzichtigheid.

Conclusie

Rekening houdend met de hierboven geschetste wereldwijde evoluties zal de CO₂-uitstoot pieken in 2027 (met 13,6 miljard ton) en dan met jaarlijks met 2 procent afnemen, tot 2050. Dat wil zeggen dat de huidige inspanningen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden te laat komen. Zelfs als we vandaag alle steen- en bruinkoolcentrales sluiten.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moeten we dus volop investeren in strategieën om op grote schaal koolstofdioxide uit de lucht te halen. Dat kan door te investeren in nieuwe technologie, maar ook bijvoorbeeld door op grote schaal aan herbebossing te doen.

Bernard Thant

Bernard Thant

Bernard Thant studeerde af als Licentiaat Handelswetenschappen aan EHSAL (nu Hogeschool-Universiteit Brussel). Daarna volgde hij nog een bijkomend jaar Financieel Beleid en Beleggingsleer aan dezelfde instelling. Na zijn studies ging hij aan de slag bij Société Générale Private Banking België (voorheen Bank De Maertelaere). Daar werkte hij het grootste deel van zijn carrière als financieel analist. Hij was ook enkele jaren actief als beheerder van aandelenportefeuilles bij dezelfde instelling. Bernard trad in dienst bij Econopolis Wealth Management in september 2014 als equity analyst.